Etüt Merkezi Nasıl Açılır, Açma Şartları?

admin

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının tesis ve binalarıyla bu tesis ve binalarda bulunması gereken araç gereçlerle ilgili standartları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b)Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,

c)Kurum: 625 sayılı Kanun kapsamında bulunan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim, orta öğretim okulları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, çeşitli kurslar, dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerini,

d)Kurucu: Kurum sahibini,

e)Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f)Laboratuvar: Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi derslerinin yapılması amacıyla ayrılmış ve düzenlenmiş yerleri,

g)Toplantı ve gösteri için çok amaçlı salon: Toplantı, sergi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmasına imkân verecek şekilde ayrılmış ve düzenlenmiş yeri,

h)İşlik: Elişi, ev işi, bilgisayar ve benzeri seçmeli derslerle uygulamalı diğer derslerin yapılması amacıyla ayrılmış yeri,

ı)Kitaplık: Yalnız kitap konulan, istekli öğrencilere ödünç kitap verilen yeri,

i)Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,

j)Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına ve ders çalışmalarına imkân veren yeri,

k)Oyun bahçesi: Açık havada ve binanın arsa üzerinde bulunduğu alan dışında, bina arsasında bulunan yeri,

l)Teneffüshane: Bina içinde, derslik, laboratuvar, kütüphane, yönetim bölümleri ve eğitim-öğretime ayrılan diğer bölümler dışında öğrencilerin yağışlı veya soğuk havalarda teneffüs saatlerinde serbestçe dolaşmalarına imkân veren alanı,

m)Rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası: Rehberlik hizmetleriyle ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerinin yapıldığı yeri,

n)Zümre başkanları odası: Zümre başkanlarının çalışacağı odayı,

o)Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapıldığı, amacına uygun düzenlenmiş alanı,

ö)Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,

p)Uygulama sınıfı: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını,

r)Anaokulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitimi veren bağımsız kurumları,

s) Oyun etkinlik odası: 48-72 ay, özel, özel eğitim kurumlarında 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitim sınıfı ile ilköğretim okullarına bağlı okul öncesi eğitim sınıfını,

ifade eder.

YEDİNCİ BÖLÜM-ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ

A-KURUM BİNASI

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinin Yeri

Madde 180- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binası yapılacak veya özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur.

İnceleme Raporları

Madde 181- Özel öğrenci etüt eğitim merkezi olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

d)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

Yerleşim Plânı

Madde 182- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en çok 35×50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı farklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel öğrenci etüt eğitim merkezine tahsis edilmiş binalarda

açılabilir.

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 183- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 184- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm ‘dir.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılabilir.

Kurum Kapıları

Madde 185- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları yapılır.

Merdivenler

Madde 186- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 187- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m’den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 188- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 189- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuvar, işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenir.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binaların tavan yüksekliği o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz.

Koridorlar

Madde 190- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarının koridorları;

Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir.

Aydınlık Düzeyleri

Madde 191- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Dersliklerde 250 lüx,

2-Uygulama dersliği, işlik laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim birimlerinde 300 lüx,

3-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx düzeyinde aydınlanma sağlanmalıdır.

B-ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 192- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise diğer kurumlarda kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Büro hizmetleriyle arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması halinde toplamı 10 m2 olmalıdır.

5-Derslik: En az 20’şer m² büyüklüğünde iki derslik olmalıdır. Dersliklere en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.

6-Kitaplık

7-Mutfak ve yemek salonu-kantin: İhtiyacı karşılayacak ölçülerde olmalıdır. (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlarda mutfak aranmaz)

8-Tuvalet: Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarında;

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

9-Uygulama dersliği: Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulama dersliği, araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2 olmalıdır.

10- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulanacak etkinliğe göre:(Uygulama dersliği yerine isteğe bağlı olarak)

a)Kapalı Beden Eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı 100 m2 den aşağı olamaz.

b)Resim dersliği: Alanı; 2 m2 X öğrenci olarak hesaplanabilir.

c)Müzik dersliği: Öğrenci başına 2 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. Anfi şeklinde olması tercih edilir.

11-Teneffüshane: Derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Teneffüshane alanının hesabında; öğrenci X 0,3 m2 değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

12-Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur.

İhtiyaç duyulması hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde ayrıca:

13-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

14-Arşiv ve dosya odası:(büro hizmetleri odasından ayrı)

15-Depo

16-Yardımcı hizmetliler odası

bulunur.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

C- ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLE-RİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

1- Yönetim ve Diğer Bölümler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 193- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Konuklar için koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 194- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur.

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 195- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Dosya dolabı

bulunur.

Öğretmenler Odası

Madde 196- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlân tahtası

bulunur.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 197- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler,

bulunur.

Derslik

Madde 198- Özel kurs dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Öğretmen masası,

6-Öğretmen sandalyesi,

7-Öğrenci masa ve sıraları

No comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>